Thursday, April 1, 2010

Påske konkurranse hs Jon Lundemoen

Jon Lundemoen har en blogg om det har driver med i hverdagen sin og hva han oppnår i sitt liv stylist, make-up artist, frisør og super modell. Det ser ut til at han kaster seg ut i livet og det han vil. Han kan nok opp nå det meste han ønsker. Hans plan er for den dagen han blir gammel er å sprette champagnen og feire livet han har levd. Og husk alltid Jon Lundemoens motto; Enjoy life!

Ta turen innom påskekonkurransen hans og delta! Jo flere, jo mer morro!

Wednesday, March 31, 2010

Hva er vel bedre enn å starte påska med en konkurranse?

Stine gir denne påska sine mulighet til å vinne et alternativt påske egg. Et påske egg som mange vil mene er mye finere for figuren enn et egg fylt med hvitsjokolade med gul konditorfarge, marsipan farget gult og kvikklunsj, for bare å nevne noe. Delta da vel!? Lykke til!

Thursday, March 18, 2010

Den farlige biologien

Frykten for biologien bunner i en frykt for at biologiske forklaringer skal bli brukt til å legitimere alt fra kjønnsroller til maktstrukturer.
Omfattende ordskifte.
Å avvise biologi som en faktor i å forstå menneskelig adferd er å fornekte at mennesket er en dyreart med en evolusjonær fortid, skriver Trond Amundsen.


Programserien Hjernevask har utløst det mest omfattende ordskiftet om menneskets natur og adferd på tiår. Det handler om hva det er å være menneske – vår forståelse av oss selv. Hvorfor oppfører vi oss som vi gjør? Hvorfor er vi så glad i å lage barn – og hvorfor tar vi oss, stort sett, så godt av dem? Hvorfor søker mennesker makt? Er det forskjell på menn og kvinner i hvor mye de søker makt, og i så fall hvorfor? Hvorfor ofrer så mange – oftest menn – både ære og jobb for sex? Hva er det som forklarer konkurranse mellom mennesker – men også samarbeid og omsorg for medmennesker? Hvorfor er de fleste av oss mer omsorgsfulle mot egne barn – og mot slektninger – enn mot fremmede?
Mennesker og andre dyr.

Slike spørsmål berører kjernepunkter i alle menneskers liv, og i samfunnet. Det er også spørsmål som har direkte paralleller i studier av andre dyr enn mennesket. Statussignaler, seksuell og sosial adferd, konflikt, samarbeid og omsorg er sentrale temaer i evolusjonsbiologien. Disse temaene står sentralt i forskning på alt fra insekter til fisk, fugl og pattedyr, inkludert våre nærmeste slektninger blant menneskeapene. Kunnskapsbasen om slike spørsmål er stor, og raskt økende.

Har spørsmålene også relevans for å forstå mennesket? Ja, vil de fleste evolusjonsbiologer hevde – vi er som andre dyr formet av vår evolusjonære historie. I kroppslige trekk så vel som i adferd og evner. Dette betyr ikke at vi kan forklare all menneskelig adferd med biologi. Det betyr heller ikke at kunnskap fra torsk, kjøttmeis og elg kan overføres ukritisk. Men kunnskap om andre dyr kan hjelpe oss å formulere spørsmål om mennesket som kan gjøres til gjenstand for forskning og kritisk testing.
Ikke bare gener.

Det er viktig å understreke at biologisk forskning om slike spørsmål ikke bare handler om «gener», men også miljøets påvirkning. Miljøet er alt fra forholdene i mors mage til oppvekstmiljø, læring og kulturpåvirkning i voksen alder. Dette er temaer for medisin, psykologi og sosiologi. Og for biologi, som har mye å fortelle oss om miljøpåvirkninger og læring.

Å avvise biologi som en faktor i å forstå menneskelig adferd er å fornekte at mennesket er en dyreart med en evolusjonær fortid. I sin mest ekstreme form ser vi dette i forestillingen om at vi fødes med «blanke ark», med identiske forutsetninger, og at alle adferdsforskjeller skyldes kultur og oppvekst. Vi ser det også i forestillingen om at «kjønn er en kulturell konstruksjon», i strid med biologisk kunnskap om at kjønnet formering og kjønnsforskjeller er noe av det mest grunnleggende i forståelsen av naturens dynamikk.

«Vitenskapen er ikke politisk, og kan ikke være det om den skal ha troverdighet som kunnskapsleverandør»

Hvorfor så redde?

Hvorfor er vi så redde for biologien? Ligger nøkkelen i forestillingen om at det som er «naturlig» også er «rett»? At etiske normer – hvordan vi skal leve våre liv og forme samfunnet – følger av hva som er «naturlig»? Da blir det et problem hvis det finnes biologiske forklaringer på adferd vi ikke liker. Hvis evolusjonsbiologiske teorier om statussignalisering og konkurranse kan bidra til å forklare hvorfor flere menn enn kvinner søker makt, burde vi ikke da også mene at det er slik det bør være?

Nei, sier jeg. Og de aller fleste evolusjonsbiologer. Dette sier vitenskapen ingenting om. Vi kan ikke slutte våre etiske normer fra en beskrivelse av menneskets mer eller mindre primitive drivkrefter. I vitenskapsteorien kalles dette «The Naturalistic Fallacy» – feilslutningen å tolke «er» som «bør». Hvis det er slik at menn i større grad søker makt og ledende posisjoner, følger det på ingen måte at menn utøver bedre lederskap. For å ta stilling til det siste må man ha normer – en mening om hva som er bra og dårlig. Her har biologien ingenting å bidra med. Vitenskap søker forståelse og er ikke normativ. Når det gjelder etiske normer og politiske valg er vi forskere ikke mer eksperter enn alle andre.
Bruk og misbruk.

Noen vil kanskje hevde at dette er en naiv holdning. At vitenskap blir brukt – og misbrukt – til å støtte bestemte samfunnssyn. Og selvsagt – all vitenskap kan misbrukes. Men skal vi unnlate å søke forståelse av naturen og samfunnet, menneskets natur inkludert, av den grunn?

Frykten for biologien bunner i en frykt for at biologiske forklaringer skal bli brukt til å legitimere alt fra kjønnsroller til maktstrukturer og skjevfordeling av rikdom og velferd, nasjonalt og internasjonalt. Historien har vist at en slik bekymring ikke er grunnløs. Men dessverre har frykten ofte ført til en avvisning av biologien som bidragsyter i å forstå menneskelig adferd. Hvis man slutter fra er til bør er dette forståelig. I dag er det viktig å slå fast at det ikke er vitenskapelig grunnlag for slike slutninger.
Vi må forstå.

Hvordan kan vi skape det samfunnet vi ønsker hvis vi ikke forstår menneskenaturens grunnleggende drivkrefter? Den britiske feministen og vitenskapshistorikeren Helena Cronin har sagt det slik: «All politikk burde bygge på en forståelse av menneskets natur – av menns og kvinners natur. Hvis man ønsker å endre folks adferd, må man endre miljøet på en hensiktsmessig måte. Og hva som er hensiktsmessig kan være svært forskjellig for menn og kvinner. Darwins teori er avgjørende for å peke ut disse forskjellene».

Som samfunnsborgere har vi ulike syn på hva slags samfunn vi ønsker. Men all politikk vil ha større forutsetninger for å lykkes hvis den bygger på, og ikke fornekter, den kunnskapen vitenskapen kan gi oss om menneskets natur, adferd og drivkrefter. Her trenger vi både biologi og samfunnsvitenskap.
Vitenskap og politikk.

Slik kan vitenskapen spille en rolle i samfunnet. Men det er ikke dette som er vitenskapens kjerne. Kjernen er ønsket om å forstå – å forklare det som har vært uforklarlig. Forståelse har en egenverdi som beriker individ så vel som samfunn. Enten det gjelder kvantefysikk, historie eller menns og kvinners natur.

Mange av oss ønsker et samfunn med gode muligheter for både menn og kvinner, og med gode sosiale ordninger. Men slike politiske ønsker er vitenskapelig irrelevante. Vitenskapen er ikke politisk, og kan ikke være det om den skal ha troverdighet som kunnskapsleverandør. For den som ønsker å utøve politikk vil imidlertid det å forstå menneskenaturen være en hjelp til – ikke et hinder for – å skape det samfunnet man ønsker.
TROND AMUNDSEN, Institutt for biologi, NTNU, Trondheim

-----------

Jeg fant denne krønike interessant, den er hentet fra Aftenposten

Saturday, February 20, 2010

Noen "sjekkelinjer" fra en svenske på Øytun

Om det vore kriminellt att vara vacker, skulle du få livstid.
- Aron Segerström

Jag begår inte att du ska falla för mig, men du kan väl snubla lite?
- Aron Segerström

Ta av dig kläderna, det är insidan som räknas!
- Aron Segerström

Wednesday, October 14, 2009

Mystery Hazard #2

One of 's classes is "Risk Assessment", where the subjects vary from hazmat exposure prevention, treatment, risk mitigation, etc. and so on. One of her recent assignments was a "Mystery Hazards" quiz, where the professor gave a list of symptoms and clues about a toxin and you had to identify what it was and explain how each clue is relevant to the toxin.

One of these, "Mystery Hazard #2", had the following clues:
* This hazard is yellow green in color.
*It is best to keep it confined, because, if let loose, it tends to violently attack entities around it, including people, animals, plants and inanimate objects.
*If it goes after you, and contacts you, there is usually not much that you can do to protect yourself.
*Each year, some of this hazard escapes confinement, one way or another, and it ends up harming or killing people.
*Those who are unknowledgeable about this hazard run a much greater risk of it appearing unexpectedly in their homes and attacking them. Each year, unsuspecting people become victims in their own homes.
*Unconfined, the presence of this hazard is associated with depression.
*Despite opposition from many, tons of this hazard, newly generated, appear in this country every year.
*This hazard is highly unnatural on earth, yet it is present in abudnace on certain other worlds.
*A small fraction of this hazard is radioactive.
*A single exposure of it can lead to RADS.
*With combustibles, this hazard can, and often does, cause conflagration.
*Long used to preserve life, this hazard is now also being contemplated by terrorists for use in ending life.
*Experts have concerns about this hazard getting into the wrong hands.The correct answer is, of course, chlorine gas. However, I thought of a far more dangerous answer, so I wrote up the following. liked it so much that she posted it on her class's discussion board. :-)


-------------------------------------


MYSTERY HAZARD #2: ZOMBIES


This hazard is yellow green in color.
While zombies have been observed in many colors (depending on their stage of decomposition when reanimated), their most common complexion is that of a pasty rotting yellow-green.


It is best to keep it confined, because, if let loose, it tends to violently attack entities around it, including people, animals, plants and inanimate objects.
Zombies are relentless in their undying search for braaaaains. If human brains are unavailable, some zombies have been known to go after animal brains, particularly cows and other farm animals, since they offer little to no resistance. As for the attacks on plants, research has not yet determined whether vegetarian zombies are attracted to graaaaains, or more specifically to braaaaan.

If they sense that humans have barricaded themselves into vehicles, buildings, or otherinanimate objects, zombies can be particularly stubborn.
If it goes after you, and contacts you, there is usually not much that you can do to protect yourself.
Once eaten by zombies, victims are likely to become zombies themselves. If their initial wounds are not fatal, a zombie’s bite is usually poisonous enough to cause eventual zombification; even a scratch or claw can cause major infection. Due to this, zombification is highly contagious, and it is recommended that everyone stay as far away from shambling zombie hordes as possible.


Each year, some of this hazard escapes confinement, one way or another, and it ends up harming or killing people.
Zombies do occasionally break loose, and sometimes even escape from the secret government research facilities where their condition is studied. These events and their aftermath are often caught on film and presented in gritty documentaries, but the government usually covers up these incidents through their control of Hollywood, by repackaging the documentaries as horror movies.


Those who are unknowledgeable about this hazard run a much greater risk of it appearing unexpectedly in their homes and attacking them. Each year, unsuspecting people become victims in their own homes.
The zombie threat is very real. As such, people unaware of this threat tend to leave doors unlocked or windows open, making it easy for zombies to gain entry. The best way to prevent zombies from gaining access to your home is by boarding up all windows with plywood or metal bars, and barricading all doors with heavy furniture.


Unconfined, the presence of this hazard is associated with depression.
A crowd of animated rotting corpses, in mindless pursuit of brains, is likely to make any observer very, very sad.


Despite opposition from many, tons of this hazard, newly generated, appear in this country every year.
Every Halloween, tons of children and adults dress up as zombies. Whether this is done for entertainment’s sake, or as a weak attempt to camouflage themselves among the walking undead, still remains to be seen.


This hazard is highly unnatural on earth, yet it is present in abundance on certain other worlds.
Zombies? Unnatural on earth?? That certainly goes without saying!

As for other worlds, although substantiated reports are very rare (Dante’s Inferno may be as close as we have seen so far), it is rumored that some other dimensions, or some of the inner circles of Hell, are positively teeming with zombies.


A small fraction of this hazard is radioactive.
A small fraction of zombies are radioactive, yes. In the simplest cases, the radiation poisoning was the initial cause of human death; once zombified, this leads to radioactive zombies.

On a more chilling note, in remote areas, entire towns have been overrun by zombies, and the best defense was to destroy the town with a small-scale tactical nuke, then report it to the news as a tragic environmental disaster. While this is often effective, there have been reports of...survivors.


A single exposure of it can lead to RADS.
Ummm...I don’t know what RADS is, but if it’s caused by a zombie, then I’m not sure I’d want to know.


With combustibles, this hazard can, and often does, cause conflagration.

Thankfully, zombies are highly flammable. Their skin and bones are dry and brittle, and the decomposition of their rotting flesh releases organic gases that are absorbed by their clothes, adding fuel to the fire in a very literal sense.

However, fire alone is often not enough to kill a zombie. As a result, perhaps the only thing scarier than a zombie is a ZOMBIE ON FIRE.


Long used to preserve life, this hazard is now also being contemplated by terrorists for use in ending life.

The first accounts of zombies came from ancient Egypt. Mummification was an attempt to preserve the bodies of the rulers and the wealthy, but grave robbers and hapless archaeologists unwittingly tripped hieroglyphic curses, causing “mummies” to come to life and defend their tombs.

In modern day, some mad scientists and “reanimators” still look to zombies as a viable method of world domination (or at least an easy route to an article in J.AMA). After all, when it comes to spreading fear, terror, and ultimately death, what could possibly be more effective than an army of the walking dead to do your unholy bidding?


Experts have concerns about this hazard getting into the wrong hands.

Wouldn’t YOU?!?


Thursday, September 24, 2009

Not really writing here atm

I'm not really writing here atm but I stumbeled uppon this picture online at one og my mostly read blogs and I just had to post it. It's so true and fits my reality perfectly atm as I'm stying photography at a folk high school(folkehøgskole) atm.

Monday, August 24, 2009

New times, or lack of it

The school I'm attending for the year to come started about a week ago. In that time we've had the time to have 2 day lectures in the main subject of our choose. Had loads of other activities and a minimal amount of time to rest. In other words this means I'm not going to blog too much here for the year to come. If you feel like getting an update on what I'm doing and read some blog posts written by either me or my boyfriend you could go here. And read the blog my boyfriend and I are keeping.